Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

  1. 1.
    Zeitschriftenartikel
    Ehrig, S.; Schamberger, B.; Bidan, C. M.; West, A.; Jacobi, C.; Lam, K.; Kollmannsberger, P.; Petersen, A.; Tomancak, P.; Kommareddy, K. et al.; Fischer, F. D.; Fratzl, P.; Dunlop, J. W. C.: Surface tension determines tissue shape and growth kinetics. Science Advances 5 (9), eaav9394 (2019)
  2. 2.
    Zeitschriftenartikel
    Ehrig, S.; Ferracci, J.; Weinkamer, R.; Dunlop, J. W. C.: Curvature-controlled defect dynamics in active systems. Physical Review E 95 (6), 062609 (2017)
 
loading content
Zur Redakteursansicht