Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (5)

 1. 2001
  Zeitschriftenartikel
  Thünemann, A. F.; Ruppelt, D.: Electroluminescent polyelectrolyte-surfactant complexes. Langmuir 17, S. 5098 - 5102 (2001)
 2. 2000
  Zeitschriftenartikel
  Thünemann, A. F.; Ruppelt, D.: Layered nanoarchitecture of a fluorescent polyelectrolyte complex. Langmuir 16, S. 3221 - 3226 (2000)
 3. Zeitschriftenartikel
  Thünemann, A. F.; Ruppelt, D.; Burger, C.; Müllen, K.: Long-range ordered columns of a hexabenzo[bc,ef,hi,kl,no,qr]coronene-polysiloxane complex: towards molecular nanowires. Journal of Materials Chemistry 10, S. 1325 - 1329 (2000)
 4. Zeitschriftenartikel
  Thünemann, A. F.; Ruppelt, D.; Schnablegger, H.; Blaul, J.: Rigid-rod complex of a cationic poly(p-phenylene) and a fluorinated amphiphile. Macromolecules 33, S. 2124 - 2128 (2000)
 5. 1999
  Zeitschriftenartikel
  Thünemann, A. F.; Ruppelt, D.; Ito, S.; Müllen, K.: Supramolecular architecture of a functionalized hexabenzocoronene and its complex with polyethyleneimine. Journal of Materials Chemistry 9, S. 1055 - 1057 (1999)

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

 1. 2000
  Hochschulschrift - Doktorarbeit
  Ruppelt, D.: Polyelektrolyt-Tensid-Komplexe als elektrooptische Materialien. Dissertation, Universität Potsdam, Potsdam (2000)
 
loading content
Zur Redakteursansicht