Suchergebnisse

Buchkapitel (1)

2017
Buchkapitel
Schmidt, B. V. K. J.: Supramolecular (Miktoarm) Star Polymers: Self-Assembly and Applications. In: Polymer Chemistry Series, Bd. 25, S. 181 - 216 (Hg. Tang, B. Z.). Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK (2017)

Editorial (1)

2019
Editorial
Schmidt, B. V. K. J.: Hydrophylic polymers. Polymers 11 (4), S. 693 (2019)
Zur Redakteursansicht